პროცესის ღიად, გამჭვირვალედ და ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, განაცხადების შერჩევა მოხდება ოთხ ეტაპად: 1. ტექნიკური გადარჩევა; 2. ჟიურის მიერ აპლიკაციების შეფასება; 3. ჟიურის დისკუსია და აპლიკანტებისაგან დამატებითი ინფორმაციის/მასალების გამოთხოვა; 4. აპლიკანტებთან გასაუბრება და ადგილზე ინფორმაციის შეგროვება; 5. მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება.
პირველ ეტაპზე განაცხადების ტექნიკურ გადარჩევას განახორციელებს ორგანიზატორთა ტექნიკური პერსონალისგან შემდგარი ჯგუფი. მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე ეტაპებს განახორციელებს საზოგადოებრივ საწყისებზე დაფუძნებული ჟიური.

1. პირველი ეტაპი: ტექნიკური გადარჩევა

ამ ეტაპზე ტექნიკური ჯგუფი შეამოწმებს ყველა შემოსული განაცხადის შესაბამისობას ტექნიკურ მოთხოვნებთან, წარმოდგენილი დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის სისრულეს. განხილვის შემდეგ ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის განაცხადები, რომელიც დააკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს.

პირველი ეტაპის დასასრულს ტექნიკური ჯგუფი ადგენს ოქმს, სადაც აისახება შემოსული აპლიკაციების საერთო რაოდენობა, ტექნიკური ხარვეზების გამო გადადებული აპლიკაციების საერთო რაოდენობა. ოქმს თან ახლავს გადადებული აპლიკაციების რეესტრი (აპლიკანტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, სისტემის ნომერი, ხარვეზი). ოქმს ხელს აწერს ტექნიკური ჯგუფის ყველა წევრი.

2. მეორე ეტაპი: ჟიურის მიერ აპლიკაციების შეფასება.

მეორე ეტაპზე გადასული განაცხადები გაივლიან შინაარსობრივ შეფასებას ჟიურის წევრების მიერ. აპლიკაციები ფასდება ხუთ ქულიანი სისტემით თითოეულ კრიტერიუმთან მიმართებაში. ყოველი აპლიკაცია ფასდება მინიმუმ სამი შემფასებლის მიერ.
ტექნიკური ჯგუფი გააერთიანებს ჟიურის მიერ მინიჭებულ ქულებს და შეადგენს ერთიან რეიტინგულ სიას, რის შედეგადაც გამოავლენს უმაღლესი ქულების მქონე აპლიკანტებს.

უმაღლესი ქულის მქონე აპლიკანტებს მოეთხოვებათ მაქსიმუმ სამ წუთიანი ვიდეო მიმართვის გამოგზავნა, სადაც მათ უნდა წარმოადგინონ ის ძირითადი არგუმენტები, თუ რატომ უნდა მოხვდნენ საუკეთსო ათეულში.

ჟიურის სხდომა უფლებამოსილია თუ მას ესწრება საერთო რაოდენობის სულ მცირე 2/3. ჟიურის განხილვების პროცესს ფასილიტაციას უწევს ჯილდოს ორგანიზატორი მხარის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. სხდომის შემდეგ შედგება ოქმი, რომელსაც ხელს მოაწერს ჟიურის ყველა დამსწრე წევრი.

3. მესამე ეტაპი: ჟიურის დისკუსია. საუკეთესო ათეულის გამოვლენა

მესამე ეტაპზე ჟიური განიხილავს უმაღლესი ქულის მქონე აპლიკანტების კანდიდატურებს, მათ აპლიკაციებსა და დამატებით მოწოდებულ ვიდეო ფაილს. ამ ეტაპზე თითოეული კანდიდატი ფასდება ჟიურის ყველა წევრის მიერ. აპლიკანტების გამოსავლენად ჟიური იმსჯელებს სპეციალურ სხდომაზე და კონსენსუსით წესით გამოავლენს საუკეთესო ათეულს.

4. მეოთხე  ეტაპი: პირისპირ ინტერვიუები და ადგილზე ინფორმაციის შეგროვება: კონკურსის 5 ფინალისტის გამოვლენა

შეფასების ამ ეტაპზე, ჟიური გამართავს გასაუბრებას ათეულის წევრებთან. გასაუბრების შედეგად, ჟიური, კონსენსუსის საფუძველზე, ადგილზე ინფორმაციის შეგროვებისათვის, შეარჩევს ხუთ კანდიდატს.

შესაძლებელია გასაუბრება გაიმართოს ონლაინ ჩართვით. თუ კონკურსანტთან გასაუბრების ჩატარება ვერ ხერხდება ორი მცდელობის შედეგად, ჟიური იმსჯელებს მისი კანდიდატურის ჩანაცვლებაზე.

გასაუბრებას უნდა ესწრებოდეს ჟიურის წევრთა საერთო რაოდენობის სულ მცირე ნახევარი მაინც. გასაუბრების შედეგების საფუძველზე ჟიური კონსენსუსის წესით ავლენს ხუთ კონკურსანტს, რომელთა საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება მოხდება ადგილზე. ჟიურის განხილვების პროცესს ფასილიტაციას უწევს ჯილდოს ორგანიზატორი მხარის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. სხდომის შემდეგ შედგება ოქმი, რომელსაც ხელს მოაწერს ჟიურის ყველა დამსწრე წევრი.

საორგანიზაციო ჯგუფის მიერ დაკომპლექტებული მონიტორინგის ჯგუფი მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას შერჩეული კანდიდატების შესახებ. ინფორმაციის მოძიება მოხდება დადგენილი პროცედურის მიხედვით. მონიტორინგის ჯგუფის ანგარიში წარედგინება ჟიურის განსახილველად. დადებითი შედეგების შემთხვევაში ჟიური დაამტკიცებს ხუთი ფინალისტის ვინაობას. იმ შემთხვევაში თუ მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მოგროვებული ინფორმაცია სრულად არ ადასტურებს აპლიკანტის მიერ მოწოდებულ მონაცემებსა და ფაქტებს, ჟიური იმსჯელებს მის ჩანაცვლებაზე.

გადაწყვეტილება ხუთი ფინალისტის შესახებ ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს ჟიურის ყველა დამსწრე წევრი.

5. მეხუთე ეტაპი: მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება.

ხუთ ფინალისტს შორის, წლის საუკეთესო მასწავლებელი გამოვლინდება ჟიურის განხილვის საფუძველზე და გადაწყვეტილება მიიღება კონსენსუსის წესით. გამარჯვებულის ვინაობა საჯაროდ გამჟღავნდება ფინალისტების დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიაზე.

ჟიურის სხდომა უფლებამოსილია თუ მას ესწრება სულ მცირე თორმეტი წევრი. ჟიურის სხდომას ფასილიტაციას უწევს ჯილდოს ორგანიზატორი მხარის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. სხდომის შემდეგ შედგება ოქმი, რომელსაც ხელს მოაწერს ჟიურის ყველა დამსწრე წევრი.

მნიშვნელოვანი თარიღები:
დაჯილდოების ცერემონია – 5 ოქტომბერი

ჟიურის წევრები

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე ეტაპებზე შერჩევას განახორციელებს საზოგადოებრივ საწყისებზე დაფუძნებული ჟიური, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 18 ადამიანისგან: განათლების  სპეციალისტები, სამეცნიერო/სასწავლო წრეების წარმომადგენლები,  საზოგადოებრივი მოღვაწეები და  საკუთარ პროფესიაში წარმატებული ადამიანები.

მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს აპლიკაციის შეფასების სქემა

მასწავლებელის ეროვნულ ჯილდოზე შევსებულ აპლიკაციებში ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. შესაბამისად, აპლიკაციები, რომლებიც არასრულად იქნება შევსებული გადაირჩევა ტექნიკური შეფასების ეტაპზე და არ შეფასდება ჟიურის მიერ.
მოცემული შეფასების სისტემით, ფასდება აპლიკაციის მხოლოდ შემდეგი კატეგორიები:
1. ჩემი მასწავლებლობის ისტორია
2. სწავლის შედეგების დინამიკა
3. ინოვაცია
4. ღირებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების სწავლება
5. საზოგადოებერივი აღიარება და სამოქალაქო აქტივობა.
6. პროფესიული განვითარება და გამოცდილების გაზიარება.
7. სამომავლო გეგმები

შეფასების სისტემა ხუთ ქულიანია და, შესაბამისად იწერება მხოლოდ 1, 2, 3, 4 და 5 ქულა.
ქულების შესაბამისი კრიტერიუმები:

  • 1 ქულა – აპლიკანტი არს სცემს პასუხს კატეგორიაში მოცემულ კითხვებს. მსჯელობა გაუმართავი და არათანმიმდევრულია. მოწოდებული ინფორმაცია არ არის არგუმენტირებული და არ ეფუძნება მტკიცებულებებს.
  • 2 ქულა – აპლიკანტი ნაწილობრივ სცემს პასუხს კატეგორიებში მოცემულ კითხვებს, თუმცა მსჯელობა არათანმიმდევრულია. მოწოდებული ინფორმაცია არ არის სათანადოდ არგუმენტირებული და არ ეფუძნება მტკიცებულებებს.
  • 3 ქულა – აპლიკანტი ნაწილობრივ სცემს პასუხს კატეგორიებში მოცემულ კითხვებს. მოწოდებული ინფორმაცია ნაწილობრივ არის არგუმენტირებული და ეფუძნება გარკვეულ მტკიცებულებებს.
  • 4 ქულა – აპლიკანტი სრულად სცემს პასუხს კატეგორიებში მოცემულ კითხვებს. მოწოდებული ინფორმაცია არის არგუმენტირებული და ეფუძნება მტკიცებულებებს.
  • 5 ქულა – აპლიკანტი ამომწურავად და თანმიმდევრულად სცემს პასუხს კატეგორიებში მოცემულ კითხვებს. წარმოდგენილი ინფორმაცია მოიცავს ორიგინალურ ხედვას და მიდგომებს. მოწოდებული ინფორმაცია არის დამაჯერებლად არგუმენტირებული და ეფუძნება მტკიცებულებებს.