ფორმის შევსების დასრულებამდე დარჩა

11 დეკემბერი – 20 თებერვალი


გთხოვთ მოგვიყვეთ თქვენი ისტორიის შესახებ, რატომ გადაწყვიტეთ მასწავლებლობა; რატომ თვლით, რომ საუკეთესო კანდიდატი ხართ; რომელ კრიტერიუმს აკმაყოფილებთ ყველაზე მეტად; აქვე შეგიძლიათ ასახოთ თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანი სხვა ინფორმაცია. მოწოდებული ინფორმაცია უნდა იყოს არგუმენტირებული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. მაქს. 300 სიტყვა.


გთხოვთ დაგვისაბუთოთ როგორ გაუმჯობესდა მოსწავლეების სწავლის შედეგები (მაგ. აკადემიური მოსწრება, მათი პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება და ა.შ.). მოყვანილი ინფორმაცია უნდა იყოს არგუმენტირებული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. მაქს. 300 სიტყვა.


გთხოვთ აღწეროთ თქვენი პედაგოგიური პრაქტიკა და მიდგომები: რა მიდგომებს იყენებთ სწავლებისას რაც დადებითად აისახება მოსწავლეების შედეგებზე. გთხოვთ ასევე გამოყოთ ინოვაციური მიდგომები (მაგ.სწავლების არასტანდარტული ტექნიკების ან ტექნოლოგიების ინოვაციური გამოყენება) მოყვანილი ინფორმაცია უნდა იყოს არგუმენტირებული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. მაქს. 300 სიტყვა.


გთხოვთ მიუთითოთ როგორ ავითარებთ გამჭოლ კომპეტენციებს მოსწავლეებში და როგორ უწყობთ ხელს ღირებულებების განვითარებას მოსწავლეებში. მოყვანილი ინფორმაცია უნდა იყოს არგუმენტირებული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. მაქს. 300 სიტყვა.


გთხოვთ აღწეროთ, როგორ ერთვებით სასკოლო თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, რა ადასტურებს თქვენს პოზიტიურ სამოქალაქო აქტივობას, როგორი გავლენა გაქვთ ამ მხრივ მოსაწვლეებზე, კოლეგებზე, თქვენი თემის წარმომადგენლებზე მოყვანილი ინფორმაცია უნდა იყოს არგუმენტირებული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. მაქს. 300 სიტყვა.


პროფესიული განვითარება და გამოცდილების გაზიარება. აღწერეთ რას აკეთებთ უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით, როგორ მუშაობთ საკუთარი შესაძლებლობების მუდმივ გაძლიერებაზე, როგორ ადასტურებთ მასწავლებლის კომპეტენციას, თანამშრომლობთ თუ არა თქვენს კოლეგებთან და რა სახით, უწევთ თუ არა პროფესიას პოპულარიზაციას. მოყვანილი ინფორმაცია უნდა იყოს არგუმენტირებული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. მაქს. 300 სიტყვა.


აღწერეთ თქვენი სამომავლო გეგმები პროფესიული კუთხით; რას შეცვლიდა თქვენთვის კონკურსში გამარჯვება? როგორ გამოიყენებდით ამ სტატუსს?


ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია რაც შეესაბამება კონკურსის თემატიკას.